شیراز - بلوار مدرس - خیابان فضیلت - روبروی کوچه 13 -
 

کنار آش فروشی و نانوایی - سوپر مارکت دهکوه


برچست ها : ,