شامپو بزرگ ویتامیکس موهای چرب اوه 
قیمت: 4.700 تومان